Komisje

                                                                                   Załącznik Nr 2                                                                 
                                                                                   do Uchwały Nr LVI/723/18
                                                                                   Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
                                                                                   z dnia 27 czerwca 2018 r.
  
PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2018 roku
 
 
SIERPIEŃ
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2018 rok.
 
WRZESIEŃ
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2018 r.
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2018 roku.
 
PAŹDZIERNIK
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2018 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 r. ( X 2018 r. – w przypadku otrzymania z Zarządu PFRON w Warszawie informacji o dodatkowych środkach PFRON  dla Powiatu Piotrków Trybunalski lub konieczności przesunięcia środków PFRON pomiędzy poszczególnymi zadaniami).
 
LISTOPAD
1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
2. Zmiany w budżecie Miasta na 2018 r.
3. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2036.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta na 2019 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  2019 rok.
 
GRUDZIEŃ
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta w I półroczu 2018 r. oraz wszystkich uchwał z lat wcześniejszych będących w realizacji.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.
 
Na bieżąco opiniowanie projektów uchwał dotyczących nabywania nieruchomości do gminnego zasobu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż, użytkowanie, zamianę, wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, a także inne sprawy wynikające z zakresu działania Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.