KOMISJA ADMINISTRACJI, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INWENTARYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO (14.05.2020) w trybie korespondencyjnym

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 14 maja 2020 roku (czwartek) o godzinie 11:30 w trybie korespondencyjnym.I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia wszystkich komisji merytorycznych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 marca 2020 r.;
2. Zapoznanie się z Raportem o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok;
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania;
4. Zaopiniowanie Sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok;
5. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku w następujących działach:
a) dział 600 - Transport i łączność,
b) dział 750 – Administracja publiczna,
c) dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
d) dział 752 – Obrona narodowa,
e) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
f) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
g) wykonanie wydatków jednostek pomocniczych.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim.
7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2019.
8. Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Rad Osiedli za 2019 rok.
< POWRÓT