KOMISJA ADMINISTRACJI, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INWENTARYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO (23.06.2020) W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM

Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego odbędzie się 23 czerwca 2020 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w trybie korespondencyjnym.

I. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 26 maja 2020 roku.
2) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę.
3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim.
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej i Logistycznej w Piotrkowie Trybunalskim.
6) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmianę siedziby szkoły.
7) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/134/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trynunalskiego, zmienionej uchwałą Nr XIII/194/19 Rady Miasta z dnia 30 października 2019 r.
8) Przyjęcie planu pracy na II półrocze 2020 roku.
9) Korespondencja kierowana do Komisji.
< POWRÓT