KOMISJA ADMINISTRACJI, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INWENTARYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO (27.01.2020)

Posiedzenie Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego odbędzie się 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż K. Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.
I.Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
II. Proponowany porządek dzienny posiedzenia:

1) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 25 listopada 2019 roku.
2) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 27 listopada 2019 roku.
3) Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego z dnia 16 grudnia 2019 roku.
4) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.O3.R,11.8.O1.R,11.14.O1.R,11.15.E3.R,11.16.O1.R.
5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
6) Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 za rok 2019.
7) Sprawozdanie Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu Piotrkowa Trybunalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2019 rok.
8) Korespondencja kierowana do Komisji.
9) Sprawy różne.
< POWRÓT