Komisje

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/344/20
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 czerwca 2020 r.
 


Plan Pracy
Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
na II półrocze 2020 rok
uLIPIEC
1. Sprawy bieżące Komisji.

SIERPIEŃ 
1. Sprawy bieżące Komisji.

WRZESIEŃ
1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

PAŹDZIERNIK
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 r.
2. Rehabilitacja warunkiem poprawy jakości życia ludzi starszych w Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim ,,Starość pod opieką’’.

LISTOPAD
1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 r.
2. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2036.
3. Zmiana zasad funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim w związku z pandemią koronawirusa.

GRUDZIEŃ
1. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za I półrocze 2020 roku wraz z informacjami z realizacji uchwał z wcześniejszych okresów sprawozdawczych, w których uchwały znajdowały się w trakcie realizacji.
2. Opracowanie planu Pracy Komisji na I półrocze 2021 r.


Na bieżąco sprawy wynikające z zakresu działalności Komisji.