Petycja 6 z 2019 roku
Petycja w spawie podjęcia działań skutkujących zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej pomiędzy miejscowościami położonymi wzdłuż linii kolejowej nr 1 w powiatach piotrkowskim i radomszczańskim a Łodzią Fabryczną
Petycja 5 z 2019 roku
Petycja w spawie wprowadzenia polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 
Petycja 1-4 z 2019 roku
Petycja dotyczy przyjęcia rozwiązań, które ograniczą degradację ekosystemu miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Petycja 2 z 2017 roku
Przyłączenie się do działań mających na celu poprawę międzynarodowej komunikacji kolejowej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Petycja 1 z 2017 roku
Przyznanie prawa do ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i zawiązków zawodowych (w rozumieniu przepisów  obowiązujących do kwietnia 1989 roku) oraz osobom pozostającym bez pracy w okresie przed dniem 4.06.1989 r. na skutek represji politycznych.